کارگاه تخصصی جستجوی منابع الکترونیکی پرستاری ویژه اعضای هیئت علمی ساعت 13 الی 16 روز دوشنبه 23 آذر ماه در دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت برگزار میگردد