گروه پرستاری

دانشکده پرستاری

 

 

ورودی 1391
نام و نام خانوادگی معدل کل
فائزه انشایی 18.26
نسرین منتظری 18.06
زهرا راضی 17.42

 

ورودی1392
نام و نام خانوادگی معدل کل
صابره محمدی 17.95
سیما میرجعفری 17.74
نرگس مونس پور 17.68

 

ورودی 1393
نام و نام خانوادگی معدل کل
مطهره نجفی 17.18
نیلوفر محمد زاده 17.48
معصومه کریم پور -